Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

b) Không có tranh chấp;

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 1-7-2004.

5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

* Bạn đọc Vũ Văn Hưng ở thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hỏi: Việc thanh toán và quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện Tiểu dự án 2 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

a) Tổ, nhóm cộng đồng được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của tổ, nhóm cộng đồng;

b) Tài liệu quyết toán gồm:

- Quyết định phê duyệt kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định của chủ đầu tư giao cho tổ, nhóm cộng đồng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn;

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với đại diện tổ, nhóm cộng đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng. 

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.