Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ công tác nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, xây dựng quy hoạch du lịch của các vùng DTTS;

b) Hỗ trợ việc lựa chọn và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của các vùng DTTS có tiềm năng du lịch phát triển, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của vùng, khu vực, địa phương;

c) Ưu tiên xây dựng, phát triển loại hình du lịch dựa trên địa hình miền núi, có sự tham gia của cộng đồng các DTTS; hỗ trợ việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn tại nơi có các hoạt động du lịch;

d) Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến các điểm đến, các sản phẩm du lịch của vùng DTTS; tạo điều kiện để đơn vị quản lý các điểm du lịch tham gia các sự kiện, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của vùng và quốc gia.

*Bạn đọc Bùi Văn Cường ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội hỏi: Tôi được biết, TP Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, đề nghị tòa soạn cho biết, quy tắc ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn TP Hà Nội được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10-3-2017 của UBND TP Hà Nội. Cụ thể như sau:

Nên làm:

1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống.

3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự.

4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

Không nên làm:

1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan.

2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân.

3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm.

QĐND