Tiểu đoàn Thông tin 463 làm chủ trang thiết bị hiện đại

16/04/2019 10:00
go top