Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

10/01/2019 21:18
go top