Sư đoàn 305 nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị động viên

23/05/2019 13:54
go top