Quân khu 5 nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội đặc công nước

21/05/2019 17:23
go top