Hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt- Trung lần thứ 5 tại Trung Quốc

21/11/2018 07:33
go top