Bộ trưởng Bộ Các lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm Việt Nam

26/11/2018 14:24
go top