Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư chỉ rõ: Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; khuyến khích các mô hình GD&ĐT mới dựa trên các nền tảng số.

Với cách tiếp cận này, có thể thấy Đảng và Chính phủ đã vào cuộc một cách sâu rộng, trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác giáo dục, hướng đến các nền tảng số. Trong công tác giáo dục LTCM cho thế hệ trẻ cũng cần có những cách tiếp cận phù hợp, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay.

Trước tiên, các tổ chức đoàn cần tận dụng ưu thế công nghệ, phát huy vai trò của các công cụ hỗ trợ với công nghệ, phương tiện hiện đại trong công tác tuyên truyền, giáo dục LTCM cho tuổi trẻ. Phát huy ưu thế của đài phát thanh, internet, mạng LAN, báo chí, mạng xã hội… để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tính chất cách mạng, khoa học, tiến bộ và sự cần thiết phải rèn luyện LTCM, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp xây dựng LTCM và tránh được sự giáo điều, máy móc, cảm tính, quy giản Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào một số nguyên lý, quy luật, phạm trù, nguyên tắc, phương pháp luận khô khan; học không đi đôi với hành, thậm chí nói mà không làm... Qua đó phòng và chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự làm mất đi bản chất cách mạng, khoa học, sức sống của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Ngoài các phương thức truyền thống, cần hướng đến các hình thức số hóa như xây dựng ấn phẩm tuyên truyền hiện đại (clip ngắn, Infographic, Motion Graphic...) và phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, pa nô, áp phích...

Có thể thấy ngày nay, thế hệ trẻ nắm bắt và sử dụng các hình thức công nghệ hình ảnh trực tuyến một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Các phương tiện như: YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest… trở nên không thể thiếu được trong cuộc sống của giới trẻ. Chính vì vậy, công tác giáo dục, truyền thông không thể xa rời hay loại bỏ các phương tiện được người trẻ yêu chuộng. Do đó, cần hướng đến xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục LTCM theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Rõ ràng, trong bối cảnh CMCN 4.0, với sự thay đổi trong phương thức, cách thức và hình thức đào tạo thì công tác đào tạo, bồi dưỡng thủ lĩnh đoàn cũng cần phải có cách làm mới trong bối cảnh mới. Theo đó, cần phải bồi dưỡng cho các thủ lĩnh đoàn những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực báo chí-truyền thông, phù hợp với đặc thù của CMCN 4.0 là kết nối và chia sẻ dữ liệu. Trong công tác tuyên truyền cũng cần phải linh hoạt, liên tục, mở và mang tính khai phóng. Xu hướng đòi hỏi những người làm công tác đoàn cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và đổi mới phương pháp tuyên truyền để mang lại hiệu quả thiết thực.

 

 LÊ VŨ TIẾN