Để các di tích không bị

Để các di tích không bị "phá" sau mỗi lần trùng tu