Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 120ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc địa phận xã Hiền Thành, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) và xã Trung Hải (huyện Gio Linh), tỉnh Quảng Trị. Một trong những nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch là khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu, thông tin lịch sử, văn hóa, kinh tế-xã hội liên quan đến di tích; đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình; đánh giá mối liên hệ của di tích trong hệ thống các di tích kháng chiến chống Mỹ của tỉnh Quảng Trị... Việc lập quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trở thành địa điểm nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình của dân tộc.

THÁI AN