"Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2022 sẽ diễn ra từ 16 đến 19-4, dự kiến có 4 nhóm hoạt động chính gồm: Diễn đàn văn hóa với chủ đề: Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa; Hội nghị gặp mặt nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc; triển lãm "Sen trong đời sống văn hóa Việt"; tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc như: Lễ cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ Kin chiêng boọc mạy của dân tộc Thái; lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai và các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, dân ca dân vũ dân tộc Gia Rai, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer. Ngoài ra còn có hoạt động hằng ngày của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng bào Gia Rai biểu diễn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC.

Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động sẽ tái hiện, giới thiệu quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Theo kế hoạch đề ra, các chương trình đáp ứng yêu cầu xây dựng nội dung đảm bảo khoa học, thiết thực, phong phú, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách tham gia. Chương trình được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn về an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

GIA KHÁNH