leftcenterrightdel
Đoàn nghi lễ rước kiệu dâng lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: TTXVN

Đề án nêu rõ, sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn hóa Việt Nam-Cội nguồn và động lực phát triển” (dự kiến diễn ra ngày 27-2); chương trình nghệ thuật đặc biệt về chủ đề “Văn hóa-hội tụ-bản sắc và phát triển” (ngày 28-2); tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; sơ kết triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

HÀ VƯƠNG