Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ngành tuyên giáo của Đảng; vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

leftcenterrightdel
 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành tuyên giáo bắt đầu từ ngày 17-7.

Bên cạnh đó, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của toàn ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi tuần thi, ban tổ chức đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành tuyên giáo; một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành trong giai đoạn hiện nay...

VĂN ĐỨC