Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...; có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Các cơ quan, đơn vị phải trao đổi tập thể, chọn lọc và thống nhất giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng, gửi về trước ngày 15-3-2021 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

HÀM ĐAN