Em chỉ là hoa, những dáng phiêu

Vắt kiệt dâng đời trăm hương sắc

Từ thuở con người chưa biết yêu

 

Chiều anh hoa tím vừa nâng bước

Như thể còn yêu cả dấu giày

Núi nằm vẽ tóc màu xanh ước

Được rót vào nhau một chén mây!

 

Mở lòng xin cúi chào hương đất

Phẩm cách của hoa cải hóa ta

Rộng tay ươm những mầm nhân đức

Nụ cười nhằn nhọc cũng thành hoa.

NGUYỄN VĂN HỌC