Văn kiện Đại hội XIII gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua, gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình đại hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc đại hội; Diễn văn bế mạc.

leftcenterrightdel
 Bìa “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Các văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Công chúng sẽ được tiếp cận nhiều nội dung mới như: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; bổ sung nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” vào phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn quen thuộc trước đây...

Để các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương, như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương... tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và các văn kiện đại hội cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiêu biểu là các sách: “Những điểm mới, điểm nhấn trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)”; “Tài liệu hỏi-đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)”; “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”...

Cũng trong dịp này, nhiều ấn phẩm đã được xuất bản trước đây nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị tham khảo, thậm chí cần được đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy giá trị trong thời điểm hiện nay cũng được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tái bản, tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc, như loạt tác phẩm viết về chủ đề chống tham nhũng, tiêu cực của cố nhà báo lão thành Hữu Thọ (“Chạy”; “Ô, dù, lọng”; “Nể và né”; “Quét cầu thang”). Bên cạnh đó, bộ giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị đang được NXB phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xuất bản cũng được cập nhật những nội dung mới trong nghị quyết và văn kiện Đại hội XIII.

HÀM ĐAN