Tính đến 11 giờ ngày 2-8, hệ thống được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Theo quy định, thời gian tuyển sinh trực tuyến lớp 1 được thực hiện từ ngày 1-8 đến hết ngày 3-8. Vì vậy, phụ huynh học sinh không nhất thiết phải đến trường trực tiếp nộp hồ sơ để hạn chế tiếp xúc, nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, phụ huynh học sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, vào mục Danh sách số máy hỗ trợ. Danh sách này có 30 số máy hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã.

UYÊN NHI