Hội nghị đánh giá cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tỉnh Ninh Bình. Những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua góp phần quan trọng trong phát triển du lịch, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến bạn bè quốc tế. Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với di sản; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng, kinh doanh lưu trú, sử dụng đất đai trong vùng di sản...

LAN DỊU