Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cơ quan thường trực Ban tổ chức giới thiệu khái quát Kế hoạch số 1162/KH-TH ngày 2-5-2019 của Cục Tuyên huấn về việc xét, trao giải thưởng VHNT, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng, đã được thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt; thảo luận và đề xuất nội dung xây dựng dự thảo quy chế xét, trao giải; phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban tổ chức; dự kiến thành viên của các hội đồng chuyên ngành...

Do điều kiện thời gian gấp, sau hội nghị, Cục Tuyên huấn đề nghị các đơn vị thường trực chuyên ngành khẩn trương thành lập hội đồng chuyên ngành; xây dựng quy chế xét giải của chuyên ngành mình; lập dự toán tài chính... và sớm hoàn tất các nội dung công tác chuẩn bị khác để kịp tổ chức họp báo công bố việc xét, trao giải thưởng VHNT, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng vào tuần đầu tháng 6-2019.

 

MAI NGỌC