Công văn khẳng định quan điểm của Bộ VHTTDL: “Việc tổ chức để xác lập kỷ lục đối với các thành tố của di sản nói riêng và của di sản nói chung cần hết sức cẩn trọng”. Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND Yên Bái "cân nhắc việc tổ chức màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới để đăng ký xác lập kỷ lục Guinness và các hoạt động khác liên quan”. Việc tổ chức màn đại xòe có thể vi phạm một số nguyên tắc mà UNESCO đã khuyến cáo đối với các quốc gia sở hữu di sản văn hóa.

ĐÔNG ANH