Ngày 16-5-1959: Bác căn dặn ngành công an phải chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày 16-5-1959: Bác căn dặn ngành công an phải chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày 15-5-1945: Việt Nam Giải phóng quân ra đời

Ngày 15-5-1945: Việt Nam Giải phóng quân ra đời

Ngày 12-5-1961: Ngày truyền thống ngành Kiểm sát quân sự

Ngày 12-5-1961: Ngày truyền thống ngành Kiểm sát quân sự

Ngày 10-5-1994: Ngày truyền thống Hải đoàn 38

Ngày 10-5-1994: Ngày truyền thống Hải đoàn 38

Ngày 8-5-1954: Hội nghị Geneve về Đông Dương khai mạc

Ngày 8-5-1954: Hội nghị Geneve về Đông Dương khai mạc

Ngày 5-5-1948: Bác khẳng định: “Nay chúng ta cũng già trẻ một lòng, trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp”

Ngày 5-5-1948: Bác khẳng định: “Nay chúng ta cũng già trẻ một lòng, trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp”

Ngày 2-5-1917: Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

Ngày 2-5-1917: Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

28-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh

28-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh