* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1982, với sự tham dự của 1.033 đại biểu đại diện cho hơn 1.727.000 đảng viên sinh hoạt trong 35.146 đảng bộ cơ sở. Đại hội khẳng định: "Xây dựng thành công CNXH và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN". Hai nhiệm vụ chiến lược đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đại hội lần thứ V của Đảng là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, tập hợp ý kiến của toàn Đảng để đề ra nhiệm vụ, phương hướng... nhằm giải quyết những vấn đề gay gắt, nóng bỏng đang đặt ra của cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh "Tất cả vì Tổ quốc XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội bầu BCH Trung ương Đảng gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Diễn ra từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.129 đại biểu đại diện cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Dự đại hội còn có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đề xướng và biểu thị quyết tâm lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới. Đại hội VI đã đưa ra quan điểm mới về cải tạo XHCN dựa trên 3 nguyên tắc: Nhất thiết phải theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất để xác định bước đi và hình thức thích hợp. Phải xuất phát từ thực tế của nước ta và là sự vận dụng quan điểm của Lê-nin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Trong công cuộc cải tạo XHCN phải xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cả 3 mặt xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối XHCN.

Đại hội bầu BCH Trung ương Đảng gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn BCH Trung ương Đảng.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Diễn ra từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 2.155.000 đảng viên trong cả nước.

Với nhiệm vụ "Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới", Đại hội VII là đại hội của trí tuệ-đổi mới, dân chủ-kỷ cương-đoàn kết; là đại hội lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại hội cũng thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng (Điều lệ Đảng sửa đổi).

Đại hội một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đại hội VII không chỉ quyết định những nhiệm vụ chính trị nặng nề trước mắt, mà cả con đường, bước đi của cách mạng nước ta trong những thập niên tiếp theo. Đó là quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại hội bầu BCH Trung ương gồm 146 ủy viên, bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-1996 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên trong cả nước.

Đại hội tiến hành tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, rút ra 6 bài học chủ yếu. Đại hội xác định nhiệm vụ là thực hiện đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư. Sau đó, tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 khóa VIII (tháng 12-1997), đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư.

(Còn nữa)

QĐND