Tìm kiếm

11 tháng năm 2022: CPI tăng 3,02%; lạm phát cơ bản tăng 2,38%

Bình quân 11 tháng năm 2022, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,38%...