Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí là cán bộ, đảng viên Ban Kinh tế Trung ương.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với lãnh đạo ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tham mưu để Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước, góp phần hoàn thành một số mục tiêu kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng và góp phần khẳng định vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu về kinh tế.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 13 đề án lớn liên quan đến kinh tế-xã hội. Trong đó, nổi bật là Ðề án "Tổng kết 15 năm 2002-2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; Đề án "Tổng kết 10 năm 2008-2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Đề án "Tổng kết 15 năm 2001-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Trên cơ sở tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, ban hành 9 nghị quyết và 4 kết luận của Bộ Chính trị để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Các chủ trương do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trong giai đoạn 2016-2020 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện tại, định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Bên cạnh việc nghiên cứu để tham mưu, đề xuất, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ còn tham gia nghiên cứu, thẩm định, góp ý đối với 498 đề án, báo cáo, văn bản về kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội để kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG