Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ trướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Nghị quyết đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao nâng cao quyết tâm chính trị; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các trụ cột, lĩnh vực của công tác đối ngoại, hướng tới Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa XXVII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

VIỆT TRUNG