Theo đó, Đảng ủy Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của LLVT quân khu; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm; tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng tốt. Công tác huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện được nâng lên; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có trên 75% cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn đạt khá, giỏi. Thông qua huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ, chiến đấu của LLVT quân khu được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ ban hành nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, quyết liệt nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần; quản lý chặt chẽ quân số, nắm chắc diễn biến tư tưởng, hành vi, các mối quan hệ xã hội của quân nhân để triển khai các biện pháp phòng ngừa. Chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý bình quân hằng năm 0,11%, thấp hơn chỉ tiêu (0,19%) nghị quyết đề ra. Chất lượng cải cách hành chính quân sự có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng quy chế, quy trình giải quyết công việc nhanh, kịp thời; thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin và chính phủ điện tử trong các hoạt động để nâng cao chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Huấn luyện vận tải chiến đấu ở Trung đoàn 652, Quân khu 2. Ảnh: Đức Hanh.

 Tuy nhiên, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá vẫn còn có mặt hạn chế, nhất là chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV); chất lượng xây dựng chính quy ở một số đơn vị chuyển biến chưa thật sự vững chắc; công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật có thời điểm chưa chặt chẽ; vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chưa chấm dứt.

Từ những kết quả trên và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT Quân khu 2 nhiệm kỳ tới, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu 2 tiếp tục xác định 3 khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và LLVT quân khu, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân khu 2 xác định tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chính sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 60-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo đúng quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, nhưng phải thật sự hiệu quả, sát thực tế chiến đấu, đối tượng, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới và vũ khí công nghệ cao; huấn luyện sử dụng thành thạo VKTB có trong biên chế và các loại VKTB mới; nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, nhất là cán bộ phân đội, cán bộ trực tiếp huấn luyện, phấn đấu 80% cán bộ phân đội có trình độ huấn luyện khá, giỏi; 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của kỷ luật, nhân tố quyết định đến tính thống nhất và sức mạnh của LLVT; hiểu rõ “kỷ luật là sức mạnh của quân đội” vừa là yêu cầu và cũng là mục tiêu phấn đấu của Quân đội ta, nhằm bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội và pháp luật Nhà nước, làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các biện pháp về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho quân nhân; tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh. Kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường hằng năm dưới 0,25%, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong công tác và tham gia giao thông. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chủ động đấu tranh, phòng, chống các tiêu cực xã hội tác động vào cơ quan, đơn vị.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy; trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ các cấp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, cán bộ người dân tộc thiểu số và thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Thường xuyên quan tâm tạo môi trường, điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp gắn với giao quyền ràng buộc trách nhiệm, chống lạm quyền, độc đoán, cục bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu 2 có kiến thức, năng lực toàn diện; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đảm nhiệm tốt chức vụ hiện tại và đủ điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Chỉ thị số 53-CT/ĐU của Đảng ủy Quân khu 2 về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT quân khu. Các cấp ủy phải cụ thể hóa các quy định nêu gương của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy quân khu thành nội dung nêu gương của từng cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc nêu gương phải thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy viên nêu gương trước đảng viên, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, các điển hình tiên tiến; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp dưới và quần chúng; kiên quyết phê phán mọi biểu hiện, hành vi thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm, “nói nhiều, làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, thậm chí thụ động, ngồi chờ, sợ trách nhiệm; xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực, suy thoái, vi phạm kỷ luật, pháp luật theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu 2, do đó quá trình triển khai tổ chức thực hiện phải có kế hoạch với lộ trình cụ thể trong từng tháng, từng năm và cả nhiệm kỳ. Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là thực hiện 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ quân khu TSVM, LLVT Quân khu 2 VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2