Như vậy, 2 trong 3 đột phá được Đảng ta xác định là giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực-sản phẩm của quá trình giáo dục. Trung ương cũng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học...”. Đây có thể coi là “mệnh lệnh” đối với toàn ngành giáo dục trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 1 nhận thức sâu sắc yêu cầu phải đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), Bộ GD-ĐT về công tác GD-ĐT trước yêu cầu mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy nhà trường ban hành Chỉ thị số 24-CT/ĐU, ngày 22-9-2016 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý, rèn luyện học viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 39-NQ/ĐU, ngày 9-5-2017 về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ”. Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 4317/QĐ-LQ, ngày 11-8-2016, ban hành Quy chế GD-ĐT của Trường SQLQ 1... Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực của người học; sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo và thực tiễn huấn luyện SSCĐ của đơn vị; triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng, hiệu quả công tác GD-ĐT.

leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh minh họa: Báo Nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo cán bộ, Đảng bộ nhà trường chủ trương đổi mới toàn diện các khâu, các bước của quá trình GD-ĐT, trong đó ưu tiên đột phá là tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn đánh giá đúng vai trò của đội ngũ nhà giáo, quan tâm động viên về vật chất, tinh thần, tạo động lực cho giảng viên yên tâm phấn đấu, gắn bó với nghề. Nhà trường thực hiện chủ trương lựa chọn những cán bộ trẻ có năng lực, đưa về các khoa giáo viên; rà soát đưa những giảng viên không đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy làm công tác khác. Tập trung xây dựng các khoa trở thành những tập thể sư phạm mẫu mực, có đủ năng lực quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ kiến thức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên; tinh thần trách nhiệm, phương pháp trợ giáo huấn luyện cho cán bộ quản lý giáo dục.

Để chuẩn hóa chất lượng đội ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các cấp thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; chủ động tổ chức các lớp đào tạo, cử cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Hiện nay, 100% giảng viên của nhà trường có trình độ đại học, trong đó trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 58%; gần 92% giảng viên đã qua đào tạo sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực nghiên cứu làm chủ nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại; có trình độ, kiến thức toàn diện, năng lực sư phạm tốt, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và huấn luyện học viên. Cùng với đó, nhà trường định kỳ tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học, coi đó là một kênh thông tin hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ huy các cấp có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, đồng thời giúp cán bộ, giảng viên tự soi, tự hoàn thiện.

Cùng với chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành; lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Thực hiện giảm tải nội dung chương trình học tập chính khóa từ 4.920 tiết xuống còn 4.796 tiết; giảm kiến thức giáo dục đại cương từ 33% xuống còn 24,5%; tăng thời lượng khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp từ 67% lên 75,5%. Gắn đào tạo nghề với đào tạo người; tập trung đào tạo, huấn luyện học viên thành thạo chức vụ ban đầu là trung đội trưởng và tương đương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Trường SQLQ 1 là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện nghiêm túc việc chống tiêu cực trong thi cử và nói không với bệnh thành tích trong giáo dục. Kết quả của việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng GD-ĐT của nhà trường thể hiện ở kết quả phân loại học lực học viên. Chất lượng học viên tốt nghiệp được nâng lên rõ rệt qua từng năm: Năm học 2015-2016 và 2016-2017, học viên xếp loại xuất sắc, giỏi, khá chiếm hơn 86%; năm học 2017-2018, học viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá chiếm gần 90%.

Đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT là nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt của các học viện, nhà trường trong quân đội nói chung, Trường SQLQ 1 nói riêng và đó còn là nhiệm vụ mang tính cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan, xây dựng quân đội vững mạnh trong tình hình mới. Do vậy, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP về công tác GD-ĐT; xây dựng kế hoạch, xác định biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ 1 xác định tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ quản lý, chỉ huy, giảng viên và cán bộ khoa học đầu ngành, bảo đảm đến năm 2020 có hơn 60% giảng viên có trình độ sau đại học, 10-12 giảng viên và cán bộ quản lý có chức danh khoa học. Tiếp tục nâng cấp hệ thống giảng đường, bãi tập; hiện đại hóa trung tâm điều hành huấn luyện của nhà trường và các phòng học chuyên ngành, bảo đảm khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng vào quá trình dạy và học. Có kế hoạch đưa sáng kiến, cải tiến đã được nghiệm thu ứng dụng vào công tác GD-ĐT. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện; duy trì toàn trường thực hiện nghiêm quy chế GD-ĐT, nhất là khâu tuyển chọn nguồn đầu vào, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, không để xảy ra tiêu cực hoặc mất an toàn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp trong trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực của người học; tập trung xây dựng chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo; bảo đảm đủ khối lượng kiến thức, phù hợp với mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD-ĐT, chú trọng công tác kiểm tra, phúc tra huấn luyện; bảo đảm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất), không để xảy ra tiêu cực trong quá trình đào tạo. Sau mỗi giai đoạn, từng học kỳ hoặc kết thúc khóa học, nhà trường tăng cường phúc tra huấn luyện, tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong dạy và học để kịp thời khắc phục.

NGUYỄN TẤN TUÂN - TRẦN MINH MẠNH