Trung Quốc hiện có các trường tư thục K-9 đang giảng dạy các chương trình địa phương và giáo trình nước ngoài. Theo luật mới, các thành viên của hội đồng quản trị hoặc cơ quan hoạch định khác tại một trường tư thục K-9 phải là công dân Trung Quốc và nên bao gồm các đại diện từ các cơ quan quản lý.

NGỌC MINH