Đảng Quốc đại (INC), đảng đối lập chính, nhận được 51 ghế. Nếu tính cả các đảng trong Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) thì liên minh cầm quyền được ít nhất 324 ghế, trong khi Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) do INC đứng đầu nhận được 111 ghế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, một đảng giành đa số mà không cần liên kết với đảng nào khác. Với kết quả này, ông Narendra Modi chắc chắn sẽ tái đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ hai. Chiến thắng này cũng sẽ cho phép ông Narendra Modi thúc đẩy các kế hoạch cải cách nhằm giảm thất nghiệp, cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn đối với khu vực nông thôn.

TTXVN