Theo Thông tấn xã Lào, ngày 23-5-2021, nhân dân Việt Nam sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đây là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới nhưng hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Báo chí Lào đưa tin về ngày hội bầu cử của Việt Nam. Ảnh: kpl.gov.la

Bài viết nhận định rằng, cuộc bầu cử là cơ hội mà cử tri sử dụng quyền dân chủ của công dân, lựa chọn những người có đức, có tài xứng đáng là đại biểu cho khát vọng và mong muốn của nhân dân đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới, góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh của đất nước. Mỗi cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, có đủ tầm, đủ tài, đủ đức, tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng cùng với toàn dân đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Bài viết nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có nhiệm vụ xây dựng pháp luật, quyết định các kế hoạch và chính sách lớn của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Vai trò của Quốc hội là bầu ra những gương mặt xứng tầm để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Vì vậy, cuộc bầu cử thành công sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, do nhân dân, vì nhân dân, đồng thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các đại biểu đã phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Những vấn đề được thảo luận và quyết định tại Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân là những vấn đề trong đời sống của cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Cử tri Việt Nam mong rằng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình là xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng và hoạch định chính sách quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và phúc lợi xã hội.

CÚC HUYỀN (Theo TTX Lào)