Bài viết trước hết đề cập đến chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam lựa chọn cho năm 2020 ở cương vị chủ tịch của khối. Theo bài viết, chủ đề này đã được lựa chọn một cách khéo léo, tượng trưng cho sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN và chủ động thích ứng với những thách thức ngày càng tăng. Trong khi đó với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2021, Brunei đang tiếp tục thực hiện các chính sách của Việt Nam khi lựa chọn chủ đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng” cho năm 2021 của ASEAN.

Theo bài viết các cuộc họp ASEAN năm 2021 tiếp tục các ưu tiên của Việt Nam về đoàn kết và phát triển cộng đồng. Trong cuộc họp tháng 3, các kế hoạch phát triển Cộng đồng ASEAN vào năm 2025 và ASEAN sau năm 2025 đã được đề xuất. Brunei-Chủ tịch ASEAN 2021 nhấn mạnh tới chủ đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng”, đồng thời lưu ý sự cần thiết phải duy trì tính thống nhất, trung tâm và phù hợp của ASEAN trong khu vực và giải quyết các thách thức chung.

TTXVN