Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh phát triển môn cầu mây theo chủ trương xã hội hóa; tiếp tục xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên đỉnh cao, sẵn sàng tham gia các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới; khắc phục những khó khăn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức xã hội và sự hỗ trợ của các liên đoàn quốc tế để triển khai có hiệu quả các hoạt động của môn cầu mây.

HOA LƯ