Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về xuất xứ hàng hóa

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về xuất xứ hàng hóa