Israel đang âm thầm phát triển vũ khí siêu vượt âm tương lai?

Israel đang âm thầm phát triển khí siêu vượt âm tương lai?