“Thước đo” giải ngân vốn đầu tư công

“Thước đo” giải ngân vốn đầu công

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công

Đại biểu Quốc hội: Tạo điều kiện tối đa để tăng vốn đầu tư công cho đất nước

Đại biểu Quốc hội: Tạo điều kiện tối đa để tăng vốn đầu công cho đất nước

Tập trung cao độ trong tháng cuối giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung cao độ trong tháng cuối giải ngân vốn đầu công

Hỏi-Đáp pháp luật: Cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4

Hỏi-Đáp pháp luật: Cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu công để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4

Hỏi-Đáp pháp luật: Đối tượng áp dụng mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4

Hỏi-Đáp pháp luật: Đối tượng áp dụng mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4

Vẫn còn 15 bộ, cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%

Vẫn còn 15 bộ, cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu công dưới 10%