Bàn giao Viện Khoa học và Công nghệ quân sự về Bộ Tổng Tham mưu

Bàn giao Viện Khoa học Công nghệ quân sự về Bộ Tổng Tham mưu