Muốn có tác phẩm giá trị, văn nghệ dân gian phải gắn với đời sống hiện đại

Muốn có tác phẩm giá trị, văn nghệ dân gian phải gắn với đời sống hiện đại