Trải nghiệm trò chơi dân gian và xem văn nghệ tại “Sân chơi đường phố”

Trải nghiệm trò chơi dân gian và xem văn nghệ tại “Sân chơi đường phố”

Góp phần bảo tồn, phát huy văn nghệ dân gian dân tộc Mông

Góp phần bảo tồn, phát huy văn nghệ dân gian dân tộc Mông

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc

Vinh danh 78 công trình văn nghệ dân gian

Vinh danh 78 công trình văn nghệ dân gian

Tặng thưởng 57 công trình văn nghệ dân gian

Tặng thưởng 57 công trình văn nghệ dân gian