Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Chuyên gia Nga khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Nga khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam