Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã