Trung đoàn 720: Hành trình 25 năm xóa đói giảm nghèo cho bà con Tây Nguyên

Trung đoàn 720: Hành trình 25 năm xóa đói giảm nghèo cho bà con Tây Nguyên

Trung đoàn 720, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Trung đoàn 720, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ân tình của bộ đội Trung đoàn 720

Ân tình của bộ đội Trung đoàn 720

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) giúp dân tu sửa đường giao thông

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) giúp dân tu sửa đường giao thông

Trung đoàn 720 mang tết đến cho đồng bào các dân tộc

Trung đoàn 720 mang tết đến cho đồng bào các dân tộc

Đảng ủy Trung đoàn 726, 720 (Binh đoàn 16): Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy Trung đoàn 726, 720 (Binh đoàn 16): Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII