Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra, động viên lực lượng rà phá bom mìn và lực lượng xây dựng trận địa Pháo phòng không 37mm-1

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu kiểm tra, động viên lực lượng rà phá bom mìn và lực lượng xây dựng trận địa Pháo phòng không 37mm-1

Đóng góp to lớn của tỉnh Lai Châu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đóng góp to lớn của tỉnh Lai Châu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Khối Nội chính tỉnh Lai Châu triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Khối Nội chính tỉnh Lai Châu triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024

Bộ CHQS tỉnh Lai Châu rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024