Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Tiêu chí an toàn cho người đi lấy mẫu phải được đặt lên hàng đầu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Tiêu chí an toàn cho người đi lấy mẫu phải được đặt lên hàng đầu