Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao thành phố Nội