Diễn tập nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu tại Bình Dương

Diễn tập nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu tại Bình Dương

Phối hợp cứu hộ, phòng chống sự cố tràn dầu đối với tàu Minh Khang CR 59

Phối hợp cứu hộ, phòng chống sự cố tràn dầu đối với tàu Minh Khang CR 59

Đà Nẵng: Phối hợp xử lý sự cố tràn dầu tại âu thuyền Thọ Quang

Đà Nẵng: Phối hợp xử lý sự cố tràn dầu tại âu thuyền Thọ Quang