Đăng ký ngạch sĩ quan dự bị

Đăng ký ngạch quan dự bị

Quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

Quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo quan dự bị