Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn

Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn

Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Kho K28

Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Kho K28

Những điển hình sáng kiến bảo đảm tốt thông tin liên lạc

Những điển hình sáng kiến bảo đảm tốt thông tin liên lạc

“Cây sáng kiến” ở Sư đoàn 9

“Cây sáng kiến” ở Sư đoàn 9

“Cây sáng kiến” tận tâm với nghề

“Cây sáng kiến” tận tâm với nghề

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân: Nhiều đề tài, sáng kiến trong thực hiện Cuộc vận động 50

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân: Nhiều đề tài, sáng kiến trong thực hiện Cuộc vận động 50

Bộ Tham mưu Quân khu 7: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Bộ Tham mưu Quân khu 7: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Thúc đẩy thực hiện các sáng kiến phục hồi xanh

Thúc đẩy thực hiện các sáng kiến phục hồi xanh

Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 3: Nhiều sáng kiến hay từ thực tiễn (tiếp theo và hết)

Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 3: Nhiều sáng kiến hay từ thực tiễn (tiếp theo và hết)

Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tận tâm với học viên, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy

Tận tâm với học viên, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy