Chủ động định hướng, “đặt hàng” sáng kiến

Chủ động định hướng, “đặt hàng” sáng kiến

Sáng kiến phải phục vụ thực tiễn

Sáng kiến phải phục vụ thực tiễn

Phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Có nhiều sáng kiến, năng suất lao động tăng cao

Có nhiều sáng kiến, năng suất lao động tăng cao

Sáng kiến... gỡ khó

Sáng kiến... gỡ khó

Chỉ huy giỏi, sáng kiến hay

Chỉ huy giỏi, sáng kiến hay

Một tiểu đoàn có nhiều sáng kiến thiết thực

Một tiểu đoàn có nhiều sáng kiến thiết thực