Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 9, Quân khu 9

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 9, Quân khu 9

Góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Chủ động tham mưu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Chủ động tham mưu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân khu 5 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân khu 5 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Phòng dịch tốt để hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Phòng dịch tốt để hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

Chất lượng đào tạo là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị